കൂട്ടം കൂടി നിൽക്കുന്നവർക്കെതിരെ നടപടി. ശക്തമായ മുന്നറിയിപ്പുമായി മണ്ണാർക്കാട് പോലീസ് അധികാരികൾ.

24-03-2020 - 03:44 am


മണ്ണാർക്കാട്  :  കൊറോണ ഭീതിയിൽ ജനങ്ങൾ പുറത്തിറങ്ങുന്നത് മണ്ണാർക്കാട് ഗണ്യമായി കുറഞ്ഞതോടെ വ്യാപാരികൾ പ്രതിസന്ധിയിലാണ്. ഈ സാഹചര്യം മനസ്സിലാക്കിയാണ് ചന്തപ്പടിയിലെ കടയുടമ അയ്യൂബ് വാടക ഒഴിവാക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത്. താനും ഒരു കച്ചവടക്കാരനാണ് വ്യാപാരം


post

നടത്തുന്നവരുടെ ബുദ്ധിമുട്ട് മനസ്സിലാക്കിയാണ് വാടക ഒഴിവാക്കിയതെന്ന് അയ്യൂബ് പറഞ്ഞു. ഈ അവസ്ഥ തുടരുകയാണെങ്കിൽ തുടർന്നും വാടകയിൽ ഇളവ് ചെയ്യുന്ന കാര്യം പരിഗണിക്കുമെന്ന് അയ്യൂബ് പറഞ്ഞു.

Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement