സ്വന്തം ജീവൻ മറന്ന് നിസ്വാർത്ഥ സേവനവുമായി 108 ആംബുലൻസ് ജീവനക്കാർക്ക് വേതനം ലഭിച്ചിട്ട് 2 മാസം പിന്നിടുന്നു ......

13-06-2020 - 10:13 am


മണ്ണാർക്കാട്  :  നീതിക്ക് വേണ്ടി സമരമുഖത്തേക്കിറങ്ങിയ ഇവരുടെ ധുരവസ്ഥ ആരും കാണുന്നില്ല.


post

Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement