സുഭിക്ഷ കേരളം പദ്ധതിയുടെ ബ്ലേക്ക് തല പ്രചരണോദ്ഘാടനം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ഹാളിൽ നടന്നു.

19-06-2020 - 12:25 am


മണ്ണാർക്കാട്   :  സുഭിക്ഷ കേരളം പദ്ധതിയുടെ ബ്ലേക്ക് തല പ്രചരണോദ്ഘാടനം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ഹാളിൽ നടന്നു.


post

Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement