വന്യമൃഗങ്ങളെ വേട്ടയാടിയ കേസിലെ രണ്ട് പ്രതികൾ കൂടി പിടിയിൽ. ഇനിയും പിടിയിലാവാനുള്ളത് അഞ്ച് പേർ. അന്വേഷണം ഊർജിതമാക്കി വനം വകുപ്പ്.

19-06-2020 - 12:27 am


മണ്ണാർക്കാട്  :  വന്യമൃഗങ്ങളെ വേട്ടയാടിയ കേസിലെ രണ്ട് പ്രതികൾ കൂടി പിടിയിൽ. ഇനിയും പിടിയിലാവാനുള്ളത് അഞ്ച് പേർ. അന്വേഷണം ഊർജിതമാക്കി വനം വകുപ്പ്.


post

Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement