തുടർച്ചയായി അഞ്ചാം തവണയും എസ്എസ്എൽസി പരീക്ഷയിൽ സമ്പൂർണ്ണ വിജയത്തിൻ്റെ പത്തരമാറ്റ് തിളക്കത്തിൽ മണ്ണാർക്കാടിൻ്റെ അക്ഷര മുത്തശ്ശിയായ കെടിഎം ഹൈസ്കൂൾ.

01-07-2020 - 11:11 pm


മണ്ണാർക്കാട്  :  സാബത്തികമായും വിദ്യാഭ്യാസ പരമായും പിന്നോക്കാവസ്ഥയിലുള്ള കുടംബങ്ങളിൽ നിന്നെത്തുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ നേടിയ വിജയത്തിന് പത്തരമാറ്റ് തിളക്കം.


post

Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement