എസ്.എസ്.എൽ.സി പരീക്ഷ എഴുതിയ 545 കുട്ടികളും വിജയിച്ച് 57 കുട്ടികൾ സമ്പൂർണ്ണ എ പ്ലസ് കരസ്ഥമാക്കി ദേശബന്ധു ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ കോങ്ങാട് നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത്.

01-07-2020 - 11:19 pm


മണ്ണാർക്കാട്  :  എസ്.എസ്.എൽ.സി പരീക്ഷ എഴുതിയ 545 കുട്ടികളും വിജയിച്ച് 57 കുട്ടികൾ സമ്പൂർണ്ണ എ പ്ലസ് കരസ്ഥമാക്കി ദേശബന്ധു ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ കോങ്ങാട് നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത്.


post

Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement