പരീക്ഷയെഴുതിയ 568 കുട്ടികളിൽ 53 കുട്ടികൾ സമ്പൂർണ്ണ A+ നേടി നെല്ലിപ്പുഴ എച്ച്എസ്എസ് ഹാട്രിക്ക് നിറവിൽ.

01-07-2020 - 11:21 pm


മണ്ണാർക്കാട്   :  പരീക്ഷയെഴുതിയ 568 കുട്ടികളിൽ 53 കുട്ടികൾ സമ്പൂർണ്ണ A+ നേടി നെല്ലിപ്പുഴ എച്ച്എസ്എസ് ഹാട്രിക്ക് നിറവിൽ.


post

Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement