ഇന്ന് ലോക ഡോക്ടേഴ്സ് ദിനം... ഡോക്ടേഴ്സ് ദിനത്തിൽ മണ്ണാർക്കാട്ടെ മുതിർന്ന ഡോക്ടറായ പി.പരമേശ്വരൻ.

01-07-2020 - 11:23 pm


മണ്ണാർക്കാട്  :  ഇന്ന് ലോക ഡോക്ടേഴ്സ് ദിനം... ഡോക്ടേഴ്സ് ദിനത്തിൽ മണ്ണാർക്കാട്ടെ മുതിർന്ന ഡോക്ടറായ പി.പരമേശ്വരൻ.


post

Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement