കോവിഡ് 19: ഡോക്ടേഴ്സ് ദിനത്തിൽ ഡോക്ടർമാർ ഏറ്റെടുത്ത ഉദ്യമത്തെ കുറിച്ച് ഡയബറ്റോളജിസ്റ്റ് ഡോ: കെ.സുരേഷ്.

01-07-2020 - 11:28 pm


മണ്ണാർക്കാട്   :  കോവിഡ് 19: ഡോക്ടേഴ്സ് ദിനത്തിൽ ഡോക്ടർമാർ ഏറ്റെടുത്ത ഉദ്യമത്തെ കുറിച്ച് ഡയബറ്റോളജിസ്റ്റ് ഡോ: കെ.സുരേഷ്.


post

Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement