സമൂഹ വ്യാപന സാധ്യതക്കുള്ള സാഹചര്യം കണക്കിലെടുത്ത് ഡോക്ടർമാരും നിയമസഭാംഗങ്ങളും മുന്നോട്ട് വക്കുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ.

02-07-2020 - 11:49 pm


മണ്ണാർക്കാട്  :  മണ്ണാർക്കാട് മേഖലയിൽ കൊറോണ വലിയ വെല്ലുവിളിയായി ഉയരുന്നു ....... സമൂഹ വ്യാപന സാധ്യതക്കുള്ള സാഹചര്യം കണക്കിലെടുത്ത് ഡോക്ടർമാരും നിയമസഭാംഗങ്ങളും മുന്നോട്ട് വക്കുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ.


post

Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement