അനുമതി ലഭിച്ച 2648 കോടിയുടെ "ഭാരത്മാല" ആറുവരി പാത മണ്ണാർക്കാട് മണ്ഡലത്തിന് ഏറെ പ്രയോജനകരമാകും: MP വി.കെ ശ്രീകണ്ഠൻ.

15-07-2020 - 12:56 am


മണ്ണാർക്കാട്  :  അനുമതി ലഭിച്ച 2648 കോടിയുടെ "ഭാരത്മാല" ആറുവരി പാത മണ്ണാർക്കാട് മണ്ഡലത്തിന് ഏറെ പ്രയോജനകരമാകും: MP വി.കെ ശ്രീകണ്ഠൻ. രണ്ട് വർഷത്തിനകം പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തിയാകുമെന്ന് MP പറഞ്ഞു.


post

Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement