വിയ്യകുർശ്ശി പച്ചക്കാട് ശ്മശാന ഭൂമിയിലെ നിർമ്മാണം നിയമവിരുദ്ധം പ്രശ്നം ചർച്ചയിലൂടെ പരിഹരിക്കും. ലിലീപ് കുമാർ.

16-07-2020 - 07:46 pm


മണ്ണാർക്കാട്  :  വിയ്യകുർശ്ശി പച്ചക്കാട് ശ്മശാന ഭൂമിയിലെ നിർമ്മാണം നിയമവിരുദ്ധം പ്രശ്നം ചർച്ചയിലൂടെ പരിഹരിക്കും. ലിലീപ് കുമാർ.


post

Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement