കോൽപ്പാടം പുഴ കൈയ്യേറ്റ അതിർത്തി പുനർനിർണയം: പാവപ്പെട്ടവനെ ദ്രോഹിക്കുന്ന തരത്തിൽ പഞ്ചായത്ത് പ്രസി: മണികണ്ഠൻ അധികാര ദുർവിനിയോഗം നടത്തുകയാണെന്ന് പ്രദേശവാസി.

30-07-2020 - 08:28 pm


മണ്ണാർക്കാട്   :  കോൽപ്പാടം പുഴ കൈയ്യേറ്റ അതിർത്തി പുനർനിർണയം: പാവപ്പെട്ടവനെ ദ്രോഹിക്കുന്ന തരത്തിൽ പഞ്ചായത്ത് പ്രസി: മണികണ്ഠൻ അധികാര ദുർവിനിയോഗം നടത്തുകയാണെന്ന് പ്രദേശവാസി.


post

Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement