കുമരംപുത്തൂർ സർവ്വീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് കെ.എസ്.ആർ.ടി.സി ജീവക്കാർക്കുള്ള പ്രതിരോധ സാമഗ്രികൾ എത്തിച്ച് നൽകി.

30-07-2020 - 08:46 pm


മണ്ണാർക്കാട്   :  കുമരംപുത്തൂർ സർവ്വീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് കെ.എസ്.ആർ.ടി.സി ജീവക്കാർക്കുള്ള പ്രതിരോധ സാമഗ്രികൾ എത്തിച്ച് നൽകി.


post

Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement