കുമരംപുത്തുർ സർവ്വീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് മണ്ണാർക്കാട്ഫയർസ്റ്റേഷനിലേക്ക് 50 മഴ കോട്ടുകൾ നൽകി.

30-07-2020 - 08:49 pm


മണ്ണാർക്കാട്  :  കുമരംപുത്തുർ സർവ്വീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് മണ്ണാർക്കാട്ഫയർസ്റ്റേഷനിലേക്ക് 50 മഴ കോട്ടുകൾ നൽകി.


post

Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement