വിയ്യകുർശ്ശി നരിയംകോട് കനാൽ റോഡിൻ്റെ നവീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു.

01-08-2020 - 08:28 pm


മണ്ണാർക്കാട്   :  വിയ്യകുർശ്ശി നരിയംകോട് കനാൽ റോഡിൻ്റെ നവീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു.


post

Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement