മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ്റെ രാജി ആവശ്യപ്പെട്ട് എം എൽ എ എൻ.ഷംസുദീൻ്റെ സത്യാഗ്രഹ സമരം.

03-08-2020 - 10:13 pm


മണ്ണാർക്കാട്  :  മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ്റെ രാജി ആവശ്യപ്പെട്ട് എം എൽ എ എൻ.ഷംസുദീൻ്റെ സത്യാഗ്രഹ സമരം.


post

Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement