മണ്ണാർക്കാട്ടെ പ്രശസ്ത ഡയബറ്റോളജിസ്റ്റ് ഡോ.കെ സുരേഷിൻ്റെ സേവനം ഇനി മുതൽ ഓൺലൈനിലും ലഭ്യമാകും.

05-08-2020 - 10:40 am


മണ്ണാർക്കാട്   :  മണ്ണാർക്കാട്ടെ പ്രശസ്ത ഡയബറ്റോളജിസ്റ്റ് ഡോ.കെ സുരേഷിൻ്റെ സേവനം ഇനി മുതൽ ഓൺലൈനിലും ലഭ്യമാകും. HelthPlix അപ്ലിക്കേഷനിലൂടെയാണ് ഓൺലൈൻ സേവനം ലഭ്യമാകുക. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ബന്ധപ്പെടേണ്ട നമ്പർ: 9847937157, 9496096588. HelthPlix


post

code: HP 4360

Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement