കാഞ്ഞിരപ്പുഴ പാമ്പൻതോട്, വെള്ളത്തോട് ആദിവാസി കോളനികളിലുള്ളവരെ സുരക്ഷ കണക്കിലെടുത്ത് ക്യാമ്പുകളിലേക്ക് മാറ്റി തുടങ്ങി.

07-08-2020 - 09:56 pm


കാഞ്ഞിരപ്പുഴ  :  കാഞ്ഞിരപ്പുഴ പാമ്പൻതോട്, വെള്ളത്തോട് ആദിവാസി കോളനികളിലുള്ളവരെ സുരക്ഷ കണക്കിലെടുത്ത് ക്യാമ്പുകളിലേക്ക് മാറ്റി തുടങ്ങി.


post

Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement