കാലവർഷക്കെടുതി: ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ആസൂത്രണത്തിനായി കാഞ്ഞിരപ്പുഴ പഞ്ചായത്തിൽ അവലോകന യോഗം ചേർന്നു.

08-08-2020 - 09:53 pm


കാഞ്ഞിരപ്പുഴ  :  കാലവർഷക്കെടുതി: ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ആസൂത്രണത്തിനായി കാഞ്ഞിരപ്പുഴ പഞ്ചായത്തിൽ അവലോകന യോഗം ചേർന്നു.


post

Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement