തത്തേങ്ങലത്ത് കാട്ടാന ശല്യം രൂക്ഷം.

10-08-2020 - 09:27 pm


മണ്ണാർക്കാട്   :  ജീവനും സ്വത്തിനും ഭീഷണി... ഭീതിയൊഴിയൊഴിയാതെ പ്രദേശവാസികൾ. കൃഷി നാശത്തിന് നഷ്ടപരിഹാരം ലഭ്യമാക്കണമെന്ന ആവശ്യം ശക്തമാവുന്നു.


post

Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement