സർക്കാർ സംവിധാനത്തെ ധിക്കരിച്ച് മണ്ണാർക്കാട് ലോക്ക് ഡൗൺ നടപ്പിലാക്കാൻ കഴിയുകയില്ല: എം.കെ സുബൈദ

12-08-2020 - 08:35 pm


മണ്ണാർക്കാട്  :  കൗൺസിൽ യോഗത്തിൽ രൂക്ഷ വിമർശനം. തീരുമാന പ്രകാരം വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങൾ അടച്ചിടും: വ്യാപാരി നേതാക്കൾ.


post

Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement