തെങ്കര പഞ്ചായത്തിൽ കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ച ആളുടെ സബർക്ക പട്ടികയിലുൾപ്പെട്ടവർക്കായി നടന്ന മൊബെൽ ആൻറിജെൻ ടെസ്റ്റിൽ എല്ലാം നെഗറ്റീവ്.

14-08-2020 - 09:49 pm


കുമരംപുത്തൂർ  :  തെങ്കര പഞ്ചായത്തിൽ കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ച ആളുടെ സബർക്ക പട്ടികയിലുൾപ്പെട്ടവർക്കായി നടന്ന മൊബെൽ ആൻറിജെൻ ടെസ്റ്റിൽ എല്ലാം നെഗറ്റീവ്.


post

Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement