സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനാഘോഷം 2020 താലുക്ക്തല ഉദ്ഘാടനം മിനി സിവിൽ സ്റ്റേഷനിൽ നടന്നു.

16-08-2020 - 09:18 am


മണ്ണാർക്കാട്  :  സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനാഘോഷം 2020 താലുക്ക്തല ഉദ്ഘാടനം മിനി സിവിൽ സ്റ്റേഷനിൽ നടന്നു.


post

Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement