കാഞ്ഞിരപ്പുഴ പഞ്ചായത്തിൽ നടന്ന കർഷക ദിനാചരണം എം എൽ എ കെ.വി വിജയദാസ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.

17-08-2020 - 11:05 pm


മണ്ണാർക്കാട്   :  കാഞ്ഞിരപ്പുഴ പഞ്ചായത്തിൽ നടന്ന കർഷക ദിനാചരണം എം എൽ എ കെ.വി വിജയദാസ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. വൃക്ഷതൈകളുടെ വിതരണവും നടന്നു


post

Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement