ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പിൽ നിന്ന് ഭവനങ്ങളിലേക്ക് മടങ്ങാൻ തയ്യാറാവാതെ ആദിവാസി കുടുബങ്ങൾ.

19-08-2020 - 10:01 pm


മണ്ണാർക്കാട്   :  ഭൂമാഫിയയുടെ ഇടപെടൽ പുനരധിവാസത്തിനുള്ള ഭൂമിയുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ അനിശ്ചിതത്വത്തിൽ... ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പിൽ നിന്ന് ഭവനങ്ങളിലേക്ക് മടങ്ങാൻ തയ്യാറാവാതെ ആദിവാസി കുടുബങ്ങൾ.


post

Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement