കുമരംപുത്തുർ പഞ്ചായത്ത് കോവിഡ് വ്യാവനം തടയാൻ ഏർപ്പെടുത്തിയ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഫലം കണ്ടെന്ന് ഭരണസമിതി അംഗങ്ങൾ.

21-08-2020 - 09:36 pm


മണ്ണാർക്കാട്   :  കുമരംപുത്തുർ പഞ്ചായത്ത് കോവിഡ് വ്യാവനം തടയാൻ ഏർപ്പെടുത്തിയ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഫലം കണ്ടെന്ന് ഭരണസമിതി അംഗങ്ങൾ.


post

Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement