നായാടികുന്ന് റോഡിൻ്റെ നവീകരണം അടിയന്തിരമായി പുനരാരംഭിക്കും... കൗൺസിലർ കെ.മൻസൂർ.

25-08-2020 - 02:02 am


മണ്ണാർക്കാട്  :  വിഷയത്തിൽ പ്രതികരിക്കാൻ നഗരസഭാധ്യക്ഷ തയ്യാറാവാത്തത് നടപടിയിലെ സുതാര്യത ബോധ്യപ്പെട്ടത് കൊണ്ട്.


post

Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement