അപേക്ഷ നൽകി ഒരു മാസത്തിനകം ഹരിദാസന് പെൻഷൻ ലഭിച്ചു.

30-08-2020 - 11:15 am


മണ്ണാർക്കാട്   :  പ്രാദേശിക വാർത്ത നൽകിയ റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നടപടി ധൃതഗതിയിലാക്കിയത്.


post

Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement