കൊറോണക്കാലത്ത് "വീട്ടിലിരുന്നോണം" ആഘോഷിക്കാൻ തയ്യാറായ മലയാളികളുടെ ആഘോഷത്തിന് മാറ്റൊട്ടും കുറവില്ല.

31-08-2020 - 06:47 am


മണ്ണാർക്കാട്   :  കൊറോണക്കാലത്ത് "വീട്ടിലിരുന്നോണം" ആഘോഷിക്കാൻ തയ്യാറായ മലയാളികളുടെ ആഘോഷത്തിന് മാറ്റൊട്ടും കുറവില്ല.


post

Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement