പയ്യനെടം റോഡ് നവീകരണം ഉടൻ ആരംഭിക്കണമെന്ന ആവശ്യവുമായി റോഡ് സംരക്ഷണ സമിതിയുടെ ഉപവാസ സമരം.

07-09-2020 - 10:59 am


മണ്ണാർക്കാട്  :  പയ്യനെടം റോഡ് നവീകരണം ഉടൻ ആരംഭിക്കണമെന്ന ആവശ്യവുമായി റോഡ് സംരക്ഷണ സമിതിയുടെ ഉപവാസ സമരം.


post

Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement