വെസ്റ്റേൺ ആസ്ട്രേലിയ പെർത്ത് ഫെയ്ത്ത് ഇന്ത്യ സ്പെഷൽ സ്കൂളിലെ കുട്ടികൾക്ക് സ്മാർട്ട് ഫോണുകൾ നൽകി.

10-09-2020 - 11:28 am


മണ്ണാർക്കാട്   :  നിർദ്ധന കുടുംബങ്ങളിൽപ്പെട്ട 10 കുട്ടികൾക്കാണ് സ്മാർട്ട് ഫോണുകൾ നൽകിയത്.


post

Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement