കുരുത്തിചാലിൽ പ്രദേശവാസികൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാവാതെ ചെക്ക് പോസ്റ്റ് സംവിധാനത്തിലൂടെ സന്ദർശക നിരോധനം നടപ്പിലാക്കും: സബ് കളക്ടർ അർജുൻ പാണ്ഡ്യൻ.

10-09-2020 - 10:14 pm


മണ്ണാർക്കാട്   :  കുരുത്തിചാലിൽ പ്രദേശവാസികൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാവാതെ ചെക്ക് പോസ്റ്റ് സംവിധാനത്തിലൂടെ സന്ദർശക നിരോധനം നടപ്പിലാക്കും: സബ് കളക്ടർ അർജുൻ പാണ്ഡ്യൻ.


post

Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement