മലമ്പുഴ ഡാമിൻ്റെ നാല് ഷട്ടറുകളും തുറന്നു

20-09-2020 - 01:10 pm


മലമ്പുഴ  :  മഴ കനത്ത് ജലനിരപ്പ് ഉയരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ മലമ്പുഴ, പോത്തുണ്ടി ഡാമുകൾ ഇന്ന് രാവിലെ 9 മണിക്ക് തുറന്നു. മലമ്പുഴ ഡാമിൻ്റെ നാലു ഷട്ടറുകളും പോത്തുണ്ടി ഡാം മൂന്ന് ഷട്ടറുകളും അഞ്ച് സെൻറീമീറ്റർ വീതമാണ് തുറന്നത്. മലമ്പുഴ 113.59 മീ


post

റ്ററും(പരമാവധി 115.06 മീറ്റർ), പോത്തുണ്ടി 106.2 മീറ്ററുമാണ്(പരമാവധി 108.204 മീറ്റർ), നിലവിലെ ജലനിരപ്പ്.

Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement