അഞ്ച് വർഷം കൊണ്ട് ജനകീയ പഞ്ചായത്തായി മാറിയ കാത്തിരപ്പുഴ പഞ്ചായത്തിൻ്റെ വികസന വഴികളിലൂടെ.

25-11-2020 - 02:36 am


മണ്ണാർക്കാട്   :  5 വർഷം കൊണ്ട് ജനകീയ പഞ്ചായത്തായി മാറിയ കാത്തിരപ്പുഴ പഞ്ചായത്തിൻ്റെ വികസന വഴികളിലൂടെ.


post

Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement