കെ.മജീദ് കാരാകുർശ്ശി ആറാം വാർഡിൽ മത്സര മുഖത്ത്

29-11-2020 - 06:47 pm


കാരാകുറുശ്ശി   :  അഞ്ചുവർഷത്തെ വികസനം മുൻ നിർത്തി അഡ്വക്കേറ്റ് കെ.മജീദ് കാരാകുർശ്ശി പഞ്ചായത്ത് ആറാം വാർഡിൽ മത്സര മുഖത്ത്.


post

Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement