ഭൂരിപക്ഷം വർധിപ്പിക്കാൻ പ്രചരണ പരിപാടികളിൽ സജീവമായി ടി.ആർ സെബാസ്റ്റ്യൻ.

01-12-2020 - 03:35 pm


മണ്ണാർക്കാട്   :  മണ്ണാർക്കാട് നഗരസഭയുടെ ഭരണത്തിന് ചുക്കാൻ പിടിക്കാൻ വിജയമുറപ്പിച്ച എട്ടാം വാർഡ് വടക്കേക്കരയിൽ ഭൂരിപക്ഷം വർധിപ്പിക്കാൻ പ്രചരണ പരിപാടികളിൽ സജീവമായി ടി.ആർ സെബാസ്റ്റ്യൻ.


post

Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement