വിജയം സുനിശ്ചയമാക്കിയ നഗരസഭ 8-ാം വാർഡ് വടക്കേകരയിൽ ഭൂരിപക്ഷം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ പ്രചരണം ശക്തമാക്കി അഡ്വ.പി.എം ജയകുമാർ.

05-12-2020 - 07:12 pm


മണ്ണാർക്കാട്  :  വിജയം സുനിശ്ചയമാക്കിയ നഗരസഭ 8-ാം വാർഡ് വടക്കേകരയിൽ ഭൂരിപക്ഷം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ പ്രചരണം ശക്തമാക്കി BJP സ്ഥാനാർത്ഥി അഡ്വ.പി.എം ജയകുമാർ.


post

Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement