മണ്ണാർക്കാട് നഗരസഭ വാർഡ് 10 അരയങ്ങോടിൽ വിജയം ഉറപ്പിച്ച് പ്രസാദ്.

07-12-2020 - 02:49 am


മണ്ണാർക്കാട്  :  മണ്ണാർക്കാട് നഗരസഭ വാർഡ് 10 അരയങ്ങോടിൽ വിജയം ബി ജെ പി സ്ഥാനാർത്ഥി ഉറപ്പിച്ച് പ്രസാദ്.


post

Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement