ആറാം വാർഡിലെ സ്ഥാനാർത്ഥികളുടെ അതിപ്രസരം വിജയം ഉറപ്പാക്കി ബിജു നെല്ലംമ്പാനി.

07-12-2020 - 05:22 am


മണ്ണാർക്കാട്   :  ആറാം വാർഡിലെ സ്ഥാനാർത്ഥികളുടെ അതിപ്രസരം വിജയം ഉറപ്പാക്കി ബി ജെ പി സ്ഥാനാർത്ഥി ബിജു നെല്ലംമ്പാനി.


post

Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement