വികസനം മുൻനിർത്തി അരയങ്ങോട് വാർഡിൽ വിജയം ആവർത്തിക്കാൻ വീണ്ടും ടി.വസന്ത.

08-12-2020 - 03:01 pm


മണ്ണാർക്കാട്  :  വികസനം മുൻനിർത്തി അരയങ്ങോട് വാർഡിൽ വിജയം ആവർത്തിക്കാൻ വീണ്ടും എൽ.ഡി.എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥിയായി ടി.വസന്ത.


post

Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement