തദ്ദേശ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് 2020 മണ്ണാർക്കാട് നഗരസഭ ആർക്കൊപ്പം

15-12-2020 - 09:45 pm


മണ്ണാർക്കാട്   :  തദ്ദേശ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് 2020 മണ്ണാർക്കാട് നഗരസഭ ആർക്കൊപ്പം എക്സിറ്റ് പോൾ നിരൂപണം


post

Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement