14 സീറ്റുകളോടെ മണ്ണാർക്കാട് നഗരസഭയിൽ UDF ആധിപത്യമുറപ്പിച്ചു

16-12-2020 - 08:52 pm


മണ്ണാർക്കാട്   :  യു ഡി എഫ് 14 എൽ ഡി എഫ് 11 ബി ജെ പി 3 സ്വതന്ത്രൻ 1 എന്നിങ്ങനെയാണ് നഗരസഭയിൽ വിജയം കരസ്ഥമാക്കിയ കക്ഷി നില.


post

Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement