നിരഞ്ജൻ റോഡിന് ശാപമോക്ഷം... നവീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അവസാന ഘട്ടത്തിൽ.

19-12-2020 - 09:37 pm


മണ്ണാർക്കാട്  :  ലഫ്റ്റനൻ്റ് കേണൽ നിരഞ്ജൻ കുമാർ റോഡിന് ശാപമോക്ഷം... നവീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അവസാന ഘട്ടത്തിൽ.


post

Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement