കാരാകുർശ്ശി പഞ്ചായത്തിലേക്കുള്ള അംഗങ്ങൾ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത് ചുമതലയേറ്റു.

21-12-2020 - 10:50 pm


കാരാകുറുശ്ശി   :  കാരാകുർശ്ശി പഞ്ചായത്തിലേക്കുള്ള അംഗങ്ങൾ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത് ചുമതലയേറ്റു.


post

Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement