മണ്ണാർക്കാട് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരുടെ സത്യപ്രതിജ്ഞ

22-12-2020 - 09:33 pm


മണ്ണാർക്കാട്   :  മണ്ണാർക്കാട് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരുടെ സത്യപ്രതിജ്ഞ


post

Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement