സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത അന്ന് തന്നെ വാഗ്ദാനങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കാൻ മുന്നിട്ടിറങ്ങി നഗരസഭ പത്താം വാർഡ് കൗൺസിലർ പി.പ്രസാദ്.

22-12-2020 - 09:54 pm


മണ്ണാർക്കാട്  :  സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത അന്ന് തന്നെ വാഗ്ദാനങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കാൻ മുന്നിട്ടിറങ്ങി നഗരസഭ പത്താം വാർഡ് കൗൺസിലർ പി.പ്രസാദ്.


post

Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement