വലിയ മുന്നേറ്റം കാഴ്ചവച്ച ബി ജെ പ്പിക്ക് കാരാകുർശ്ശി പഞ്ചായത്തിൽ വോട്ട് കുറഞ്ഞത് ചർച്ചയാകുന്നു.

23-12-2020 - 08:46 pm


കാരാകുറുശ്ശി   :  വലിയ മുന്നേറ്റം കാഴ്ചവച്ച ബി ജെ പ്പിക്ക് കാരാകുർശ്ശി പഞ്ചായത്തിൽ വോട്ട് കുറഞ്ഞത് ചർച്ചയാകുന്നു.


post

Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement