മണ്ണാർക്കാട് നഗരസഭ ചെയർമാനായി ഫായിദ ബഷീറും വൈസ് ചെയർപേഴ്സണായി പ്രസീതയും ചുമതലയേറ്റു.

28-12-2020 - 09:03 pm


മണ്ണാർക്കാട്   :  മണ്ണാർക്കാട് നഗരസഭ ചെയർമാനായി ഫായിദ ബഷീറും വൈസ് ചെയർപേഴ്സണായി പ്രസീതയും ചുമതലയേറ്റു.


post

Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement