കേരള കൈത്തൊഴിലാളി വിദഗ്ദ തൊഴിലാളി യൂണിയൻ ജനപ്രതിനിധികൾക്ക് സ്വീകരണം നൽകി.

10-01-2021 - 06:16 pm


മണ്ണാർക്കാട്   :  കേരള കൈത്തൊഴിലാളി വിദഗ്ദ തൊഴിലാളി യൂണിയൻ ജനപ്രതിനിധികൾക്ക് സ്വീകരണം നൽകി.


post

Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement